Hoivakotilo ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hoivakotilo ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Hoivakotilo ry on vastuullisempaa juhlintaa edistävä yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
ehkäistä ja vähentää päihde- ja mielenterveyshaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä
ongelmia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yleisö- ja yksityistapahtumissa selviämispiste- ja
ensiaputoimintaa, tarjoaa tukea kokemusten käsittelyyn sekä tapahtumissa että niiden ulkopuolella, ja
toteuttaa vähäisissä määrin muitakin vastaavia järjestön tarkoitusperiä edistäviä tehtäviä.

Toiminta tapahtuu yhdistyksen valitsemien ja kouluttamien vapaaehtoisten voimin

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka on hyväksytty mukaan
yhdistyksen vapaaehtoistoimijaksi, ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on merkittävällä tavalla tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle yhdistys haluaa muuten
osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, kun hän ei ole enää osallistunut yhdistyksen toimintaan hallituksen
määrittämällä aikavälillä.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista päätetään yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksessa.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä
kahdesta kuuteen (2–6) muuta varsinaista jäsentä sekä nollasta seitsemään (0–7) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän
estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin
yksin.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
tammi–kesäkuussa ja syyskokous heinä–joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se kanta, jota on tukenut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksessa puheenjohtajan ääni ja vaaleissa
arpa.

9 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kokouskutsulla, joka lähetetään yhdistyksen
jäsenille kirjeitse tai sähköisesti vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto.
  Tarvittaessa tarkennetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä päätetään liittymis- ja
  jäsenmaksujen suuruudesta kuluvalle kalenterivuodelle
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
  tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
  varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
  ajoin, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kuudenkymmenen (60) päivän väliajoin,
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.